Jak do nas trafić?
Znajdziesz nas na Youtube
Login
Hasło

Regulamin sklepu

R E G U L A M I N   S K L E P U   I N T E R N E T O W E G O

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy Inter-Comp.Pl, działający pod adresem https://www.szafa-rackowa.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Inter-Comp.Pl Marek Kowalski ul. Dworcowa 36a/9 86-010 Koronowo,  która została wpisana do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej (CEIDG), NIP: 967-038-64-14 zwany dalej Inter-Comp.
2. Adres strony internetowej: www.szafa-rackowa.pl
    Adres poczty elektronicznej : info@szafa-rackowa.pl
    Numer telefonu +48 52 511 88 55 (opłata jak za połączenie   
    standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
    Adres reklamacyjny : info@inter-comp.pl
    Numer konta bankowego: 56 10901072 0000 0001 0689 6313
3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą http://www.szafa-rackowa.pl.
4. Regulamin jest udostępniony na stronie Sklepu http://www.szafa-rackowa.pl. Na stronie regulaminu umieściliśmy też możliwość pobrania całego Regulaminy bezpośrednio do druku.
5. Zamówienia w Sklepie są realizowane zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
6. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski.  
7. Sprzedający  jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie  jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

II. SŁOWNICZEK
1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 • czas dostawy – czas, w jakim przewoźnik dostarczy towar do kupującego;
 • czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez kupującego;
 • dostawa  –  rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu;
 • dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami;
 • karta produktu – pojedyncza podstrona  sklepu  zawierająca  informacje o pojedynczym produkcie;
 • klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,  dokonująca u  Sprzedającego  zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.;
 • kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 • konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawne nie związane  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością;
 • koszyk  –  lista produktów sporządzona z oferowanych w  sklepie  produktów  na
  podstawie wyborów Kupującego.
 • kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • miejsce wydania rzeczy  –  adres pocztowy  lub  punkt odbioru  wskazane w
  zamówieniu przez Kupującego.
 • moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący  lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • platforma ODR - interaktywna  i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem  kamery-ip.com,  za  pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie;
 • treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 • trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 • umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna;
 • wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  a)  nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b)  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  c)  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy
  zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
  przeznaczenia;
  d)  została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e)  w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji
  otrzymanej od Sprzedającego;
  f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej,  a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub oporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
 • zamówienie  –  oświadczenie woli  Kupującego  złożone za pośrednictwem sklepu
  określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane  Kupującego,  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym
III. WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu uniknięcia błędów podczas składania zamówienia niezbędne jest korzystanie z :
1. WINDOWS XP lub systemu nowszego lub systemu z rodziny LINUX oraz
2. przeglądarki Internetowej INTERNET EXPLORER 7.X lub wersji wyższej, FIREFOX 3.0 lub wersji wyższej, OPERA 6 lub wersji wyższej, GOOGLE CHROME 2.0 lub wyższej.

IV. ZASADY DZIAŁALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE
1. Sklep umożliwia zakup sprzętu elektronicznego oraz akcesoriów.
2. Wszystkie dostępne w Sklepie  produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe.  Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od producenta, dystrybutora, importera.
3. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta.
4. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm. ). Szczegółowe informacje o prawach autorskich dostępne są pod adresem: zastrzeżenia prawne
5. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że właściciel Sklepu wyrazi na to pisemną zgodę.
6. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, handlowych w celach identyfikacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych kupujących jest administrator Sklepu. Administratorem Sklepu jest Inter-Comp.Pl Marek Kowalski ul. Dworcowa 36a/9 86-010 Koronowo.
2. Składając zamówienie w Sklepie, kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Inter-Comp.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. nr 100, poz. 1024 ), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji  zamówień  przez  sklep  zostały  opisane  w  Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: polityka prywatności, pliki cookies

VI. ZAWARCIE UMOWY
1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i przesłanie do Inter-Comp "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu. Zamówienia można składać przez całą dobę.
2. Ze względu na konieczność potwierdzania zamówienia, prosimy o prawidłowe podanie adresu e-mail oraz nr telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówień.
3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; to samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu kupującego będącego osobą prawną lub inną jednostka organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentacji tego kupującego.
4. Zamówienia można składać również w następujący sposób :
 • koszyk on-line
 • faksem na numer +48 (52)382-44-00
 • telefonicznie +48 (52)511-88-33
 • pisząc na adres e-mail : info@inter-comp.pl
5. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami  dostępnymi na stronie Sklepu.
6. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu -  podając dane, niezbędne do  wystawienia dokumentu.
7.  W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące
czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:  a)  dodanie do koszyka produktu;  b)  wybór rodzaju dostawy; c)  wybór rodzaju płatności; d)  wybór miejsca wydania rzeczy;
8. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Kupującego linku ukrytego pod przyciskiem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
9. Zamówienie przyjęte przez Sklep potwierdzone zostanie przez sprzedawcę Sklepu za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
10. Na adres e-mail lub nr tel. wskazany podczas składania zamówienia, Sklep  potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.
11. Po wysłaniu zamówienia, Kupujący potwierdzi je w terminie 5 dni roboczych od daty jego wysłania, pocztą elektroniczną bądź drogą telefoniczną.
12. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili Potwierdzenia zamówienia przez Inter-Comp, następującego drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. O ile warunki określone w Zamówieniu oraz Potwierdzeniu nie są ze sobą zgodne w jakimkolwiek punkcie, do zawarcia umowy dochodzi dopiero w momencie uzgodnienia wszystkich warunków realizacji zamówienia.
13. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem (braku zamówionego towaru w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu) Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku decyzji w ciągu 24h od otrzymania informacji przez kupującego zamówienia będą realizowane z pominięciem brakujących produktów, przy czym kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.
14. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT, która drukowana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Także do tego czasu może anulować zamówienie.
15. Jeżeli Zamawiający, wypełniając formularz zamówienia poda błędne dane kontaktowe, uniemożliwi tym samym możliwość weryfikacji zamówienia. Zamówienia których weryfikacja będzie niemożliwa, nie zostaną zrealizowane.
16. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez :  udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,  przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.9, dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
17. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu przez kupującego ceny sprzedaży towaru.
Realizacja  zamówienia Konsumenta  płatnego  za  pobraniem  następuje  niezwłocznie.
2. W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub dystrybutora, wydłużeniu czasu oczekiwania i realizacji zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo.
3. Przesyłka do kupującego dociera zazwyczaj kolejnego dnia roboczego, w godzinach 09:00-17:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.
4. Zamówione produkty będą doręczone pod wskazany w zamówieniu adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub transportu własnego Inter-Comp.

VIII. CENA.
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon fiskalny.
2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez kupującego.

IX. WARUNKI, KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

1. Zamówione towary dostarczane są do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub własnego transportu, zgodnie z dyspozycją kupującego umieszczaną w treści Zamówienie.
2. Czas dostawy zależy od wybranej formy doręczenia i rodzaju płatności - prawdopodobnie potrwa ona od 1 do 3 dni roboczych. Prosimy pamiętać także, że koszt dostawy zostanie doliczony do cen towarów w Państwa koszyku. Obie kwoty składają się na ostateczny koszt zamówienia. Podany on będzie w zamówieniu, które można zobaczyć na ekranie po wypełnieniu formularza danych osobowych, sposobu dostawy oraz formy płatności.
3. Zamówiony towar zostanie wysłany pod adres, który podadzą Państwo w formularzu danych osobowych jako adres dostawy.
4. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firm kurierskich lub własnego transportu zarówno z magazynu centralnego dostawcy jak i z lokalnego magazynu firmy Inter-Comp.Pl
5. Poniżej podajemy koszty dostawy w przypadku paczek kartonowych do 31.5kg:
  - przesyłka kurierska, przedpłata na konto - 23 PLN
  - przesyłka kurierska, za pobraniem - 23PLN
  - odbiór osobisty – 0 PLN
5. Wydanie towaru następuje po podpisaniu przez kupującego listu przewozowego/potwierdzenia odbioru. Prosimy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa na paczce lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub  gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z obsługą Sklepu w celu wyjaśnienia sprawy.
6. Po przyjęciu przesyłki prosimy sprawdzić czy odebrany towar jest zgodny z dowodem dostawy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie z obsługą Sklepu w celu wyjaśnienia sprawy.

X. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Na etapie zamawiania produktu kupujący decyduje się na jeden ze sposobów płatności:
 • ZA POBRANIEM – opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę,
 • PRZELEW NA KONTO – kupujący wpłaca kwotę za towar na konto firmy Inter-Comp.Pl
 • GOTÓWKĄ - kupujący wpłaca kwotę w kasie firmy w momencie odbioru towaru.
XI. WARUNKI GWARANCJI
1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep posiadają gwarancję.
2. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.

XII. WARUNKI REKLAMACJI
1. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, Sprzedający  ponosi  odpowiedzialność na  zasadach  określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne rzeczy(rękojmia).
2. Sprzedający  na podstawie art. 558§1  Kodeksu cywilnego  całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, czyli osób dokonujących zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,  z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
3. W przypadku umowy z konsumentem  jeżeli wada fizyczna  została  stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy,  przyjmuje  się,  że  istniała  ona  w  chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.
4. Jeśli w ocenie konsumenta towar ma wadę może :
1) odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego w terminie 1 roku od zauważenia wady i nie dłużej niż 2 lata od momentu jego wydania, zażądać jednego z czterech działań:
* wymiany towaru na nowy; * naprawy towaru; * obniżenia ceny - określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).; * odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
5. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.
6. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:
•    byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy, lub
•    w  porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
7. Sprzedawca nie ma prawa odmówić konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru.
8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu  rękojmi,  jest  obowiązany  na  koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument  jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 
9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w  pkt XII ust.14
10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych bezpieczniej zrobić to pisemnie i przesłać na adres pocztowy sklepu lub e-mail : info@inter-comp.pl. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi , podając swoje dane, nr zamówienia, nr dowodu zakupu, adres zwrotny i telefon. Reklamację można również zgłaszać przez formularz on-line dostępny pod adresem: www.inter-comp.pl/?strona=reklamacje.  Pobierz - wzór reklamacji.
11. Po otrzymaniu e-maila, sprzedający wyśle informację, czy i w jaki sposób, a także na jaki adres wysłać lub dostarczyć reklamowany towar.
12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie - do 14 dni od daty zgłoszenia.
13. Jeśli Sklep odrzuci reklamację, to w odpowiedzi na reklamację poinformuje klienta o tym, że zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo oraz wskaże, który podmiot będzie do tego właściwy.

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość , może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 11, 13. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. wzór odstąpienia
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta ;
- dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Konsument może  odstąpić od umowy:
-  przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy - pobierz wzór formularza - załącznik do regulaminu.
- przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.  Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz  lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1.  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 • www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Inter-Comp.Pl, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu:
zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sklepem w celu rozwiązania sporu lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
5. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy: www.wiih.com.pl.
Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr
8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Inter-Comp.Pl wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ) oraz akty prawne wskazane w pkt V ust. 3.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
3. Wszystkie wymienione towary na stronach należących do Inter-Comp.Pl  mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje się je tylko dla potrzeb handlowych w celach identyfikacyjnych. Wszelkie informacje o produktach zgadzają się z danymi katalogowymi publikowanymi przez producentów.
4. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi kupujących umieszczając  zawiadomienie na stronie Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku.
Ostatnia aktualizacja 09.01.2017r - dodanie punktu XIV - POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.
 

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.
W przeglądarce interenetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Zamknij
Live Chat